GOSPODARKA | ECONOMÍA | ECONOMY

Pomoc finansowa

Państwo jest wysoce zależne od pomocy zagranicznej. W 2004 r. Nikaragua dzięki wsparciu MFW i Banku Światowego zmniejszyła swój dług zagraniczny. W 2007 r. uzyskała kolejne wsparcie w wysokości 120 mln USD z programu PRGF na rzecz usuwania skutków klęsk naturalnych, które nawiedziły ten kraj w tym samym roku. W maju 2010 r. MFW wstrzymał pomoc ze względu na kontrowersje związane z finansowaniem przez Wenezuelę nikaraguańskich urzędników państwowych, jednak w listopadzie zaaprobował przedłużenie programu o kolejny rok, dzięki czemu w 2011 r. Nikaragua uzyskała 36 mln USD pomocy. Pomoc zagraniczna została wstrzymana również w 2008 r. na skutek nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach municypalnych.

Sądownictwo gospodarcze

Działalność gospodarcza w Nikaragui regulowana jest przez Kodeks Handlowy z 1914 r. z późniejszymi zmianami.

Nie istnieją wyspecjalizowane sądy ds. gospodarczych. Sądownictwo gospodarcze funkcjonuje w ramach sądów rejonowych (I instancja), sądów apelacyjnych (II instancja) oraz Wydziału ds. cywilnych Sądu Najwyższego (instancja najwyższa).

Przed skierowaniem sprawy do sądu, przedsiębiorca może skorzystać z pomocy centrum arbitrażu przy Nikaraguańskiej Izbie Handlowej CACONIC (www.cmanicaragua.com.ni).

Współpraca lokalna

Od 2006 r. Nikaragua jest członkiem układu o wolnym handlu CAFTA-DR między Ameryką Środkową, Dominikaną i USA. W lutym 2007 r. wstąpiła do Boliwariańskiej Alternatywy dla Ameryki (ALBA), inicjatywy powołanej przez prezydenta Wenezueli H. Chaveza. Rząd Nikaragui wykorzystuje ALBA i ścisłe związki z Wenezuelą do finansowania inwestycji publicznych i zwiększania roli partii FSLN w gospodarce.

g

Kryzys gospodarczy

W 2009 r. w efekcie światowego kryzysu gospodarczego, spadku popytu na towary wyprodukowane w Nikaragui i zmniejszeniem wartości przekazów z zagranicy, w gospodarce wystąpiła recesja, a PKB obniżył się o 1,5%. W 2010 r. sytuacja uległa poprawie – na koniec roku PKB wzrósł o 3% i był napędzany wyższym eksportem (+25%), konsumpcją krajową (+2,4) i wpływami z turystyki (+10%). Inflacja wzrosła istotnie z 0,9% do ok. 8,5% na koniec 2010 r.

Wymiana zagraniczna

Nikaragua odnotowuje wysoki deficyt handlowy w wymianie zagranicznej. Głównym towarem eksportowym są tekstylia (37% eksportu), mięso, ryby, owoce morza, kawa, tytoń. Głównymi odbiorcami towarów są Stany Zjednoczone (60,1% eksportu), Kanada (8,3%), Salwador (4,6%). Produkty takie jak ropa naftowa, maszyny i urządzenia, surowce są importowane głównie z USA (21,3% importu), Wenezueli (14%), Kostaryki (8,7%), a także z Chin, Meksyku, Gwatemali oraz Salwadoru.

Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych

Główne sektory gospodarki

Udział poszczególnych sektorów gospodarki w tworzeniu PKB przedstawia się następująco: 53% usługi, 19% przemysł, 28% rolnictwo. Nikaragua ma bogate zasoby ziemi uprawnej. W sektorze zatrudnionych jest 30% siły roboczej kraju. Większość gospodarstw jest niewielka obszarowo i mało wydajna, a pola są słabo nawodnione. Rolnictwo zdominowane jest przez uprawy kawy (największy producent w AŚ), bananów i trzciny cukrowej. Hodowla bydła i produkcja mleczna od kilku lat odnotowują systematyczny wzrost, głównie dzięki eksportowi do krajów objętych umowami o wolnym handlu. Przemysł zdominowany jest przez sektor montażowo-wytwórczy „maquila”, nastawiony przede wszystkim na produkcję tekstylną i elektrycznych części samochodowych.

WSPÓŁPRACA Z UE | COOPERACIÓN CON LA UE

UE jako partner handlowy

Unia jest czwartym po USA, Wenezueli i Kostaryce partnerem handlowym Nikaragui, z udziałem 7,8% w wymianie handlowej tego kraju. Eksport unijny w 2010 r. wyniósł 125 mln euro (105 mln w 2009 r.), podczas gdy wartość importu osiągnęła 191 mln euro (166 mln w 2009 r.). Nadwyżka Nikaragui w handlu z krajami UE wyniosła w 2010 r. 66 mln euro. UE importuje głównie żywność i żywe zwierzęta (81%), materiały podstawowe (6,6%), napoje i tytoń (3,4%) oraz produkty przetworzone (3%). Eksportuje natomiast maszyny i pojazdy (37,7%), artykuły przetworzone (16,1%) i artykuły spożywcze (9,2%).

i

Regulacje

Jako strona Systemu Integracji Środkowoamerykańskiej (SICA), Nikaragua utrzymuje wielopłaszczyznowe stosunki z UE. W maju 2010 r. w ramach odbywającego się w Madrycie szczytu UE-AŚ, Nikaragua, wraz z pozostałymi krajami regionu, podpisała tekst Umowy Stowarzyszeniowej z UE. Porozumienie obejmuje aspekty polityczne i gospodarcze oraz współpracę w zakresie rozwoju. W wymiarze gospodarczym układ ustanawia obszar wolnego handlu w zakresie produktów przemysłowych i obniżenie taryf celnych dla niektórych towarów rolnych (banany, mięso, ryż).

Pomoc UE

Od 2006 r. Nikaragua korzysta z uprzywilejowanego dostępu do rynków unijnych na mocy Systemu Powszechnych Preferencji Celnych (GPS+) – przyznawanych jednostronnie przez Wspólnotę krajom słabiej rozwiniętym. UE jest głównym dawcą pomocy rozwojowej dla Nikaragui, która w latach 2007-2013 otrzyma łącznie 214 mln euro na cele związane z promocją demokracji, rozwojem edukacji, poprawą atrakcyjności inwestycyjnej i wsparciem instytucjonalnym.